Úvod do Sociologie

SOCIOLOGIE – Societas

= společnost, logos = věda → věda o společnosti – Zkoumá jednání člověka ve společnosti, vztahy ve společnosti, skupinový život člověka

– Společnost vzniká tehdy, když lidé mezi sebou navazují vztah, komunikují spolu

– Sociologie je věda komplexní – využívá poznatků z jiných věd (psychologie, zeměpis, dějepis, biologie, politologie, statistika, matematika, ekonomie)

Struktura sociologie – Obecná sociologie = systematická o Základní teorie (termíny, pojmy)

– Aplikovaná sociologie o Vychází z obecné sociologie o Sociologie rodiny, práce, umění, volebního chování, …
Teorie vzniku společnosti

– Militaristická – potřeba ochránit se

– Ekonomická – dělba práce

– Familistická (reprodukční) – přežití rodu – Inteligenční – lidé chtějí žít pohromadě – Politická – aby nebyla anarchie, aby byl řád
Vývoj sociologie

– Vznik: 19. století

– Lidé chtěli řídit společnost – museli vědět, jak se bude chovat

– Období před – protosociologie – sociologie ještě nebyla uznána jako věda, součástí filozofie o Antika:

Sokrates 

Platón – vládnout mají nejmoudřejší 

Aristoteles – ZOON POLITIKON – člověk musí žít ve společnosti o

Středověk – Spjatý s křesťanstvím Rozdělení společnosti na vrstvy (šlechta, duchovenstvo, otroci) o Renesance 

Obrat k člověku  Thomas More – Utopie (napsal počátky socialismu) o Osvícenství 

Jean Jacques Rousseau – „Společnost a pokrok kazí lidi.“ o 19. století – OTCOVÉ ZAKLADATELÉ 

Raná – Společnost brána jako celek, neřešili konkrétní problémy
 AUGUST COMTE [kómt] (1798 – 1857) 

Francouz  Vliv: osvícenství, Francouzská revoluce, úspěchy přírodních věd  Zakladatel sociologie – jako první použil termín „sociologie“  Cours de la Philosophie positive (1830 – 42) = Kurz pozitivní filozofie  Sociální statika (co je ve společnosti neměnné) a sociální dynamika (vývoj a změny společnosti)  Vývoj společnosti = vývoj myšlení  o Stádium teologické  vysvětlováno na základě působení božských sil o Stádium metafyzické  Rozumové konstrukce světa o Stádium pozitivní  Vše vysvětlováno na základě vědeckých teorií  Směr POZITIVISMUS – klade důraz na fakta, vědu, přísné vědecké zkoumání  Společenský řád obnoven intelektuální změnou (ne revolucí)
 KARL MARX (1818 – 1883) 

Člověk – produktivní bytost, výroba prostředků k životu – materiální základna, společenské bytí (jídlo, pití, oblečení, bydlení, léky, vzdělání, zkušenosti) X materiální nadstavba (víra, ideje, umění) 

Kapitalismus: oddalování člověka a jeho výtvoru (odcizení) 

Antagonistické třídy (vlastnictví a ne-vlastníci výrobních prostředků)  Kapitalista = buržoazie X dělnická třída = proletariát  Revoluční změna – dělnictvo znárodní majetek kapitalistů → beztřídní společnost  Komunistický manifest
HERBERT SPENCER (1820 – 1903)

Anglický filosof, liberál (klade důraz na svobodu) 

kniha: Principles of Sociology (1876 – 96) 

Stoupenec evoluční teorie – darwinismus 

Jednota přírodních i společenských zákonů 

Vývoj společnosti (růst komplexnosti a diferenciace funkcí) 

Vojenská a průmyslová společnost
 ÈMILE DURKHEIM [dirkhejm] (1858 – 1917)

Sociologie jako akademická disciplína 

Základní téma: řád ve společnosti 

Sociální fakt (každý druh jednání schopný vnějšího nátlaku na jedince)  Tradiční společnost (mechanická solidarita a kolektivní vědomí) 

Moderní společnost – produkt dělby práce (organická solidarita a specializované vědění) 

Vzrůstá dělba práce a zároveň vzrůstá vazba na společnost → patologické jevy 

Sebevraždy
MAX WEBER (1864 – 1920)

Protestantská etika a duch kapitalismu o Proč kapitalismus vznikl právě v Evropě o Byrokracie o 20. století 

Opouští se od obecných teorií 

Opouští se formulace o vývoji společnosti jako o celku 

Empirický výzkum 

Výzkum konkrétních jevů (postavení ženy ve společnosti, volební chování,…) 

FRANKFURTSKÁ ŠKOLA – Frankfurt nad Mohanem – první katedra sociologie 

20. + 30. léta 20. století – i Sigmund Freud

Kritika konzumní společnosti (lidé chtějí více, než potřebují) 

Kritika masové kultury 

Rozbor forem nadvlády – nacismus 

Rozbor ideologií
ERICH FROMM

Freudův žák 

Ovlivněn buddhismem 

Mít, nebo být

CLAUDE LEVI – STRAUSSE [klód levi strós]

Rozdíl mezi etnickými skupinami 

Vše funguje na principu směny – něco za něco o 21. století 

Jednotlivé jevy ve společnosti, konkrétní jevy 

Gender studies – postavení muže a ženy ve společnosti 

Problematika etnických menšin
ANTHONY GIDDENS

Britský sociolog 

Třetí cesta o Levice X pravice 

Sociologie

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 

Profesor sociologie 

Smysl československých dějin 

Problematika sebevražd
TOMÁŠ HALÍK 

Kněz