Alkoholy, fenoly, ethery a jejich sirné obdoby

Hydroxysloučeniny

 • Obsahují skupinu – OH

Názvosloví

Systematické: uhlovodík + ol (diol, triol)
methanol
ethan-1,2-diol
propan – 1,2,3-triol

Funkčně skupinové: alkyl + alkohol
methylalkohol

Triviální: dřevný líh, ethylenglykol

Dělení hydroxysloučenin

Podle typu řetězce        alkoholy ( -OH není vázána na aromatický kruh)

fenoly ( -OH je vázána na aromatický kruh)

Podle umístění – OH v řetězci                 primární

                                                                              sekundární

                                                                              terciární

Podle počtu – OH skupin           jednosytné                       

                                                               vícesytné – dioly (glykoly), trioly

Výskyt

 • V přírodě hojně volné
 • I vázané (ve formě esterů = alkohol + karboxylová kyselina a glykosidů = vazba sacharidy, steroidy a alkaloidy)

Vlastnosti

 • Nejnižší alkoholy jsou kapaliny (tvoří vodíkové můstky, které zvyšují tv a zlepšují rozpustnost v H2O → pak H můstky mezi vodou a alkoholem)
 • Vyšší alkoholy ve vodě rozpustné omezeně
 • polární charakter R       O       H slabě kyselý vodík
  u fenolů vlivem +ME kyselejší než u alkoholů
  2 volné e páry způsobují mírnou zásaditost

AMFOTERNÍ CHARAKTER (srovnatelný s vodou)

Reakce

1.      Vznik solí

 1. Se silnými zásadami – vznikají alkoholáty (alkoxidy) nebo fenoláty (fenoxidy)
  R – O – H + Na+OH R – O – Na+ + H2O (natriumalkoxid)
  reakce probíhá ochotně, pokud R je aryl, pokud je to alkyl, použijeme místo NaOH kovový Na
 2. Se silnými kyselinamivznikají alkoxoniové soli 

  (alkoxoniumchlorid)

                                                        hydrolýzou (- H2O) v silně H+ prostředí vzniká R – Cl)

2.      Esterifikace

alkohol + kyselina (org. nebo anorg.) → ester + voda
u fenolů probíhá těžko a nemá význam

3.      Oxidace

 1. Alkoholů – probíhá ve stupních,
  katalytická (řízená) – ox. č. může být KMnO4 i vzdušný O2
  bez katalyzátoru – oxidace až na CO2 a H2O (hoření)
  oxidace primárních alkoholů: vznikají aldehydy až karboxylové kyseliny
  CH3 – CH2 – OH →           CH3 – CH = O     →           CH3 – COOH
  ethanol                                         acetaldehyd                                      kyselina octová

  oxidace sekundárních alkoholů: vznikají ketony (pouze do 2. stupně)
  → CH3 – CO – CH3             →           XXX
       propan-2-ol                  aceton

terciární alkoholy oxidují špatně: znamenalo by to rozštěpení základního řetězce

 

 1. Fenolů

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci alkoholů

Methanol CH3OH

 • „dřevný líh“
 • Bezbarvá vonící kapalina, velmi těkavý
 • tv = 65°C
 • Neomezeně mísitelný s vodou
 • Hořlavá a toxická látka
 • Poškozuje játra a sítnici
 • Nervový jed – smrtelná dávka – 20 g (1 „panák“)
 • Protijed – ethanol – snižuje účinky methanolu
 • Výroba:
  • Dříve suchou destilací dřeva
  • Dnes ze syntézního plynu: CO + 2H2 → CH3OH (syntézní plyn je ze zemního plynu)
   podmínky: +350°C, 20MPa, Cr2O3 a ZnO jako katalyzátory
 • Použití:
  • Rozpouštědlo
  • Palivo
  • Výroba formaldehydu

Ethanol CH3CH2OH

 • „líh“
 • Bezbarvá kapalina příjemné vůně
 • tv = 78°C
 • Jedovatý – játra, nervové buňky
 • Psychotropní
 • Výroba:
  • Adice vody na ethen – pro technický líh
   CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2-OH
  • Kvašení cukerných roztoků + destilace – potravinářský líh
 • Použití:
  • Rozpouštědlo
  • Líh na pálení
  • Lékařství – částečná desinfekce
  • Alkoholické nápoje
 • Denaturace = znehodnocování → zápach

Etylenglykol OH-CH2-CH2-OH

 • Olejovitá kapalina, sladká, toxická
 • tv = 197°C
 • Protijed: ethanol
 • Použití:
  • Nemrznoucí směsi (Fridex)
  • Rozpouštědla
  • Plasty – polyesterové pryskyřice (ethylenoxid)

Glycerol CH2OH-CH2OH-CH2OH

 • Sirupovitá, bezbarvá, sladká kapalina
 • Tv = 290°C
 • Neomezeně mísitelná s vodou → vodíkové můstky
 • Výroba: hydrolýza tuků, z propenu
 • Použití: kosmetika (hydratační krémy), plasty, celofán, glyceroltrinitrát = dynamit

Cyklohexanol

 • Výroba syntetických vláken: silon, nylon

Zástupci fenolů

Fenol

 • Bezbarvý, krystalický
 • Na vzduchu červená (kation železitý)
 • Páchne po dehtu
 • Žíravé účinky
 • Díky +M-efektu je vodík kyselý
 • Roztok fenolu: karbolka – úklidová dezinfekce
 • Výroba: z černouhelného dehtu, oxidací kumenu
 • Použití:
  • Plasty (bakelit)
  • Léčiva
  • Barviva
  • Pesticidy
  • Cyklohexanol
  • Hrubá dezinfekce (úklidová)

Hydrochinon

 • Oxidace → p-benzochinon
 • Fotografické vývojky
 • Součást přírodních barviv – antrachinonová, alizarin
 • Izomerní fenoly:

 

hydrochinon                                       pyrokatechol                       resorcinol

Kresoly

 • 3 izomerní methylfenoly

o-kresol                 m-kresol                p-kresol

 • Zdroj: dehet
 • Využití: hrubá dezinfekce → roztok: lysol

Kyselina pikrová

 • Žlutá, krystalická, hořká látka, soli pikráty explozivní
 • Při zahřátí nebo iniciaci rozbuškou exploduje (ekrazit)

 

 

Thioalkoholy = thioly

 • Náhrada O sírou
 • R – SH sulfanylová skupina
 • Netvoří vodíkové můstky → nižší tv
 • Zapáchají – použití k ODORIZACI plynů bez zápachu (upozorní na únik)

Ethery

 • R1 – O – R2
  funkční skupina
 • R1 = R2 → symetrický ether; jinak asymetrický ether
 • Sirná obdoba R1 – S – R2 thioether (častěji sulfid)

Názvosloví

Substituční princip: od hydroxyderivátu odtržením H   R – O –
alkyl + oxy = alkoxy-
methoxy-
ethoxy-
fenoxy-
benzyloxy-

Příklady:                                methoxyethan
základní uhlovodík je ten delší

                                                 ethoxyethen
nebo ten s násobnými vazbami

Funkčně-skupinové:         alkyly (podle abecedy) + ether
diethylether
CH3-CH2-O-CH2-CH3
ethyl(methyl)ether
CH3-CH2-O-CH3

Triviální:             anisol = fenyl(methyl)ether            oxiran (hydrolýzou vzniká ethylenglykol)     1,4-dioxan

 

Vlastnosti

 • Izomerní s alkoholy – ale netvoří H můstky
  ethanol C2H6O                   dimethylether
  tv = 78°C                                                             tv = -25°C
 • Výborná rozpouštědla
 • Velmi těkavé – páry se vzduchem tvoří výbušnou směs
 • Se vzdušným O + UV → explozivní peroxidy (uchováváme v tmavých lahvích a v malých množstvích)

Zástupci

 • Diethylether – rozpouštědlo
 • Ethylenoxid = oxiran, vzniká oxidací ethylenu
 • Dioxan – jedovatý, nervová poškození, škodí životnímu prostředí