Rtuť

Vlastnosti Značka Hg (hydrargum) Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté Stříbroleskle bílá až šedá barva D-prvek; 12 valenčních elektronů Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14 Oxidační číslo I a II Protonové číslo: 80 Hustota: 13,534 g·cm−3 Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K) Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K) Využití Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé[…]

Chrom, molybden a wolfram

Chrom Značka-Cr konfigurace: [Ar] 3d54s1 Vlastnosti: světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov, nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost Využití: pochromování železných předmětů- ochrana před korozí (součást automobilových doplňků, vybavení koupelen), při výrobě legovaných ocelí– za účelem větší tvrdosti materiálu (vrtné nástroje, nože na stříhání kovů, frézovací nástroje pro opracování dřeva, chirurgické nástroje, vodní turbíny) Výskyt:velké[…]

Prvky 15. skupiny (dusík, fosfor)

Prvky 15. skupiny (p3 prvky – V. A skupina) N, P, As, Sb, Bi konfigurace: ns2np3 → 5 valenčních elektronů Dusík plyn ostatní pevné látky N, P – nekovy, As, Sb – polokovy, Bi – kov Nejčastější ox. čísla: N            -III, I, II, III, VI, V P             -III, III, V As           -III, III, V                              klesá[…]

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmech 1828 německý chemik Fridrich Wöhler vyrobil syntézou anorganických[…]

Prvky III. A a IV. A skupiny (bor, hliník, uhlík, křemík)

III. A skupina, p1 prvky A (13) skupina, p1 prvky – B, Al, Ga, In, Tl konfigurace: ns2 np1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: III -B, Al I, III – Ga, In, Tl Bor je polokov (po chemické stránce nekov), ostatní kovy S rostoucím Z: klesá elektronegativita, tt a tv roste zásaditost hydroxidů a oxidů:[…]

Nepřechodné kovy 13. a 14. skupiny

Chemie nepřechodných kovů ve 13. a 14. skupině a jejich vlastnosti Hliník (aluminium) Al Nepřechodný kov, III. A (13) skupina, p1 prvky konfigurace valenční vrstvy: 3s2 3p1 → 3 valenční e– Oxidační čísla: 0, III 1.      Výskyt 3 nejrozšířenější prvek v zemské kůře (po O a Si) Pouze vázaný – hlinitokřemičitany (živce a slídy) korund Al2O3[…]

Barviva a výbušniny

Barviva = látky, které mají schopnost vybarvovat jiné materiály (např. papír, vlnu, textil, kůži, …) Barevnost = schopnost látky absorbovat záření o určité vlnové délce, odražené světlo se pak složí do tzv. „doplňkové barvy“ Absorpce světla je způsobena přechodem e– do vyšších energetických hladin U organických sloučenin je barevnost způsobena přítomností skupin zvaných chromofor většinou[…]

Železo, ocel

Železo (Ferrum) Fe Výskyt Ryzí – v meteoritech Vázané – v rudách (viz dále), v železitých minerálních vodách Fe(HCO3)2 nebo Fe(HCO3)3 –, biogenní prvek – hemoglobin Rudy železa: Fe3O4 – magnetit (magnetovec) Fe2O3 – hematit (krevel) Fe2O3.nH2O – limonit (hnědel) FeCO3 – siderit (ocelek) FeS2 – pyrit Fyzikální vlastnosti čistého Fe Stříbrobílý, lesklý, měkký kov Kujný,[…]

Přechodné a vnitřně přechodné prvky

Obecná charakteristika přechodných prvků a jejich sloučenin d-prvky – v periodické tabulce mezi s a p prvky Jejich valenční elektrony zaplňují vrstvu ns a (n-1)d Jsou ve 4. -7. periodě periodické tabulky Všechny jsou kovy Do kovové vazby poskytují více valenčních elektronů – obvykle z neobsazených d-orbitalů Vysoká hustota, teplota tání a varu, tvrdé, křehké, vedou teplo a[…]

Dusíkaté deriváty

   Dusíkaté deriváty Obsahují v molekule vazbu C – N Dusík je (pokud nenese náboj) trojvazný Organických sloučenin dusíku je velké množství, některé jsou velmi složité – nukleové kyseliny, bílkoviny, alkaloidy) 1.     Nitrosloučeniny Názvosloví předpona nitro- nitroethan nitrobenzen                                                     trinitrotoluen NO2-CH2-CH3   Vlastnosti: významnější jsou aromatické nitrosloučeniny NO2 – je vlivem elektronových poměrů silně polární ( –[…]