Cyklické uhlovodíky

Cykloalkany

 • Obecný vzorec: CnH2n
 • Vlastnosti a reakce obdobné jako alkany (při hydrogenacích a halogenacích dochází ke štěpení cyklu)
 • Cyklopropan a cyklobutan – plyny, rovinné molekuly
 • Od cyklopentanu – kapaliny

Cyklohexan

 • Z ropy
 • Surovina pro výrobu plastů (silon)
 • Nepolární rozpouštědlo
 • Katalytickou dehydrogenací → benzen
 • Konformace cyklohexanu

Areny

 • Aromatické uhlovodíky
 • Delokalizace ese týká vždy π e
 • Struktura benzenu:
  • August Kekulé popsal molekulu benzenu C6H6 takto: 3 dvojné vazby
  • „Teorie aromatického stavu“ – systém konjugovaných π vazeb
  • ALE: v případě dvojných vazeb by na benzenu měly probíhat adiční reakce, jenže neprobíhají!
  • VYSVĚTLENÍ: benzen neobsahuje regulérní dvojné vazby, ale dochází k delokalizaci elektronů, které rotují po kruhu, a vznikne řád vazby 1,5
  • ZÁVĚR: na benzenu špatně probíhají adiční reakce, protože jádro je velmi nestabilní, naopak dobře probíhají SE+, protože na aromatickém jádře je zvýšená elektronová hustota
 • Hoření benzenu: vznikají saze, protože poměr C:H je velmi malý (1:1)
 • Názvosloví některých arenů:

Vlastnosti arenů

 • Skupenství (za normálních podmínek):
  • l – benzen, toluen, xyleny – typický pach, čiré a těkavé
  • s – naftalen, anthracen, fenanthren, bifenyl – tuhé, bezbarvé
 • Nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických nepolárních rozpouštědlech
 • Jedovaté a karcinogenní
 • Hoří čadivým plamenem (saze)
 • Získávají se z ropy

Chemické reakce arenů (benzenu)

Elektrofilní substituce

 • Aromatický charakter zůstává zachován
 • Elektrofil nejdříve na okamžik napadne delokalizované elektrony, pak teprve vodík

a)     Nitrace

nitrobenzen
konc. → dehydratuje
+

b)     Sulfonace

benzensulfonová kyselina
+

c)      Bromace

brombenzen

d)     Alkylace

e)     Acylace

 • Vnášení zbytku karboxylové kyseliny R-CO- (např. CH3COOH)
–          Substituční pravidla
 • Je jedno, který vodík nahradíme při substituci 1. stupně
 • Při substituci do 2. a 3. stupně je pevně určena charakterem prvního substituentu
o   Substituenty I. řádu
 • Mají nevazebný elektronový pár (volný)
 • Řídí další substituci do polohy ortho- a para-
 • Urychlují reakce na jádře
 • -OH, -NH2, -X, -R (např. -CH3)
o   Substituenty II. řádu
 • Mají násobné vazby
 • Řídí další substituci do polohy meta-
 • Zpomalují reakce na jádře
 • -NO2, -SO3H, -COOH
–          Mezomerní efekt
 • = posun π elektronů
 • Vysvětlení řádu substituentů
o   +M-efekt
 • Skupiny s volným elektronovým párem mají tendence přidat e do jádra
 • Substituenty I. řádu
o   –M-efekt
 • Skupiny s násobnými vazbami odčerpávají e z jádra
 • Substituenty II. řádu
Nitrace fenolu
Chlorace nitrobenzenu

Radikálová adice

 • Mizí aromatický charakter
 • Reakce probíhají neochotně → kat., ↑t nebo UV záření

a)     Hydrogenace benzenu

b)     Chlorace benzenu

Oxidace

 • Oxidace benzenového jádra pouze za drastických podmínek (↑t, ↑p, kat.)
 • Vznikají anhydridy
 • Pokud aren obsahuje boční řetězec, proběhne oxidace přednostně na něm

Zástupci arenů

Benzen

 • Čirá, těkavá, hořlavá kapalina
 • Karcinogenní účinky
 • Nerozpustná ve vodě
 • Zisk: z ropy a dehtu (při karbonizaci uhlí)
 • Užití: rozpouštědlo, výroba derivátů

Toluen

 • Čirá, těkavá, hořlavá kapalina
 • Zdraví škodlivá
 • Nerozpustná ve vodě
 • Užití: rozpouštědlo (ředidlo), výroba TNT nebo umělého sladidla sacharinu

Styren

 • Polymerací → polystyren