Kyseliny a zásady, porovnání protolytických a redoxních dějů, bezpečnost a hygiena práce

Teorie kyselina zásad

Arheniova teorie

 • Kyselina = látka, která je schopna odštěpit kationt H+

HCl H+ + Cl

H2SO42 H+ + SO42-

H3PO4 3 H+ + PO43-

 • Zásada = látka, která je schopna odštěpit aniont OH

NaOH Na+ + OH

Ca(OH)2Ca2+ + 2 OH

 • Nedostatky: platí jen ve vodných roztocích, zásadou mohou být i látky, které OH neobsahují, např. Na2CO3

Brönstedova teorie

 • Kyselina = částice, která je schopna odštěpit kationt H+a stát se zásadou

HCl H+ + Cl

 • Zásada = částice, která je schopna vázat kationt H+a stát se kyselinou

NH3 + H+NH4+

 • Brönstedova teorie popisuje protolytické reakce
 • Konjugované páry = protolytické systémy, jehož účastníci se liší o proton H+

 

 

 

 • Amfoterní látky = chovají se jako kyselina či zásada podle prostředí (HSO4, H2O, …)
 • Látku dělá kyselinou či zásadou pouze její chování v té které reakci!

Lewisova teorie

 • Nejnovější a nejobecnější, uplatnění především v organické chemii.
 • Kyselina = jakákoliv látka, která obsahuje volný orbital (H+, AlCl3, Ag+)
 • Zásada = jakákoliv látka, která má k dispozici volný elektronový pár (NH3, H2O)

 

Síla kyselin a zásad

 • Mírou kyselosti 8 je [H3O+]
 • Mírou zásaditosti 8 je [OH]

[H3O+]>[OH]    8 je kyselý

[H3O+]<[OH]    8 je zásaditý

[H3O+]=[OH]    8 je neutrální

 • Kyselina se může chovat kysele pouze v přítomnosti zásady a naopak
 • Míru schopnosti kyselin (a zásad) odštěpovat H3O+ (OH), tzn. schopnost disociovat, a tedy sílu kyseliny, určuje disociační konstanta odvozená z rovnovážné konstanty

HCl + H2O H3O+ + Cl

NH3 + H2O NH4+ + OH

 

 • Silné kyseliny KA> 10-2                HCL, HF, H2SO4, HNO3, HClO4
 • Slabé kyseliny KA< 10-4                H2SO3, H2CO3, organické kyseliny
 • Silné zásady KB> 10-2                NaOH, KOH
 • Slabé zásady KB< 10-4                Mg(OH)2, NH4OH

Iontový součin vody a pH

 • Autoprotolýza = disociace čisté vody bez dalších látek
  2H2O H3O+ + OH
 • Z rovnovážné konstanty odvodíme iontový součin vody:
 • Hodnota 10-14 – platí při 25°C(je tedy závislá na teplotě)
  • Platí nejen ve vodě, ale i ve vodných roztocích → z [H3O+] můžeme určit kyselost 8
  • Byla zjištěna empiricky na základě vodivosti absolutně čisté vody
 • Z rovnice disociace plyne, že , to znamená, že
 • Pro snazší výpočet byla zavedena logaritmická stupnice pH(potential Hydrogen)
  (zavedl dánský chemik Sörensen)
 • pH = záporný dekadický logaritmus
 • Pro čistou vodu:

 

, tento výpočet platí pro zředěné 8 (do c = 1 mol.dm-3)

 

pH =7                             8 je neutrální

pH < 7            8 je kyselý

pH > 7            8 je zásaditý

 

 • Indikátory = barviva (přírodní nebo umělá), která mění barvu podle pH 8

univerzální indikátor – barevná stupnice pro celé pH, UIP
vznikl smícháním několika indikátorů
Čůta – Kámen, 2 chemici VŠCHT

fenolftalein – bezbarvý lihový 8
přechod pH = 8,3 – 10
v kyselém prostředí bezbarvý, v zásaditém růžovofialový

lakmus – vodný roztok fialové barvy, nebo napuštěný do papírků
z lišejníků
přechod pH = 5 – 8
v kyselém prostředí červený, v zásaditém modrý

methylčerveň – přechod pH = 4,4 – 6,2
v kyselém prostředí červená, v zásaditém žlutá

methyloranž – přechod pH = 3,2 – 4,4
v kyselém prostředí červená, v zásaditém oranžová

kongo červeň – přechod pH = 3 – 5
v kyselém prostředí modrá, v zásaditém červená

indikátor z červeného zelí – vodný výluh, obsahuje antokyany patřící mezi flavonoidy

 • Pufr = tlumivý (ústojný) 8 – používá se k vytvoření a udržení prostředí o daném pH

Výpočty pH

 1. pH silných kyselina silných zásad
 2. pH slabých kyselin a slabých zásad
 • Záporný dekadický logaritmus koncentrace oxoniových kationtů
 • Logaritmická stupnice pH byla zavedeno pro snadnější výpočet kyselosti roztoku
 • pH = -log [H3O+]
 • Příklad výpočtu:  [H3O+] = 10-4mol/dm3

→ pH = -log 10-4 = (-4) * (-log10) = (-4) * (-1) = 4

Hodnoty pH kyselé neutrální zásadité
pH 0     1     2      3     4     5     6 7 8     9    10   11   12   13    14
[H3O+]       10-1 …. 10-7
[HO]       10-14 …. 10-7

Neutralizace

 • Reakce kyseliny a zásady, při které vzniká sůl a voda
 • Zpětná reakce k autoprotolýze
  HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl + H2O
 • Iontový zápis: H3O+ + Cl + Na+ + OH Na+ + Cl + 2H2O

Hydrolýza solí

 • Reakce iontů soli s vodou za vzniku H3O+ nebo OH
 • Soli ve vodě disociují na ionty, tyto ionty mohou v některých případech (pokud jsou odvozeny od slabé kyseliny nebo slabé zásady) reagovat s vodou → proto se při hydrolýze mění pH
Typy solí Reakce iontů s vodou Výsledná reakce
Sůl silné kyseliny a slabé zásady (NH4Cl) NH4+ odštěpuje H+
(+H2O → H3O+)Cl nereaguje
kyselá
Sůl slabé kyseliny a silné zásady (Na2CO3) Na+ nereaguje

CO32- přijímá z vody H+ → přebytek OH

zásaditá
Sůl silné kyseliny a silné zásady (NaCl) Na+ ani Cl s vodou nereagují neutrální
Sůl slabé kyseliny a slabé zásady ((NH4)2 CO3) Reaguje NH4+ i CO32- → účinky se téměř vyruší přibližně neutrální

 

Porovnání protolytických a redoxních dějů a jejich význam

Protolytické děje

 • Při proteolytické reakci kyselina předá svůj proton a stane se z ní zásada, naopak ze zásady se přijmutím H+stane kyselina

HCl (kys) + H2O (zás) → H3O+ (kys) + Cl (zás)

 • Konjugovaný pár – dvojice látek lišících se o proton
 • Při proteolytické reakci reaguje vždy jedna kyselina jednoho protolytického systému se zásadou druhého protolytického systému

NH3  +  H+  →  NH4+
Kys. ————— Zás.
konjugovaný pár

 • Silná kyselina je vždy konjugována se slabou zásadou (silné kyseliny snadno odštěpují H+; slabá zásada neochotně přijímá H+)
 • Slabá kyselina je vždy konjugována se silnou zásadou (slabá kyselina neochotně odštěpuje H+; silná zásada snadno přijímá H+)

H2SO4 + H2O H3O+ + HSO4
silná kys.——————–slabá zás.

NH3 + H2O NH4+ + OH
slabá zás.——silná kys.

Redoxní děje

Oxidace

 • Látka, která se oxiduje – předává elektron druhému reaktantu a zvyšuje své oxidační číslo
 • Většinou se látky oxidují pomocí oxidačního činidla
–          Oxidační činidlo
 • Způsobuje oxidaci jiné látky, přijímá elektrony od jiné látky, tím ji oxiduje, samo se redukuje
 • Elektronegativní nekovy: fluor, kyslík, chlor, brom
 • Kationty přechodných kovů – Ag3+, Ag+
 • Peroxidy a oxidy prvků s vyššími ox. čísly – H2O2, PbO2
 • Anionty kyslíkatých kyselin – MnO4, NO3

Redukce

 • Látka, která se redukuje – přijímá elektron od druhého reaktantu a snižuje své oxidační číslo
 • Většinou se látky redukují pomocí redukčního činidla
–          Redukční činidlo
 • Způsobuje redukci jiné látky – odevzdává elektrony jiné látce, tím ji redukuje, samo se oxiduje
 • Málo elektronegativní prvky: I. A – III. A skupina (Na, H2)
 • Ionty kovů s nízkým ox. číslem
 • Oxidy s nízkým ox. číslem – CO, SO2
 • Redukce např. při výrobě surového a ryzího železa ve vysoké peci
 • Např. – reakce mědi s kyslíkem
 • Měď se oxiduje, kyslík se redukuje
 • Kyslík je tedy oxidační činidlo, protože způsobil oxidaci mědi a sám se přitom redukoval
 • Měď je redukční činidlo, protože způsobila redukci kyslíku a sama se přitom oxidovala

redukce kyslíku:     O0 + 2 e O2-

oxidace mědi:     Cu0 – 2 e Cu2+

 

Redoxní reakce

 • Reakce, při nichž se mění oxidační čísla atomů
 • Každá redoxní reakce tvořená dvěma poloreakcemi probíhajícími současně – oxidací a redukcí
 • V přírodě – hoření, koroze

Pravidla pro vyčíslování redoxních rovnic

př. Zapiš chemickou rovnicí reakci mědi s kyselinou dusičnou (vzniká dusičnan měďnatý, oxid dusnatý a voda)

 

1) napsat vzorce výchozích látek a produktů

Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O

 

2) určit oxidační čísla atomů a zjistit, u kterých atomů se ox. čísla změnila

Cu0 + HNVO3 CuII(NVO3)2 + NIIO + H2O

 

3) zapsat obě poloreakce včetně přijatých a odevzdaných elektronů

ox: Cu0 CuII               – 2e

red: NV NII                           + 3e

 

4) použít křížové pravidlo

ox: Cu0 CuII       -2e3

red: NV NII             +3e2

 

5) čísla doplnit do rovnice jako koeficienty před sloučeniny, ve kterých je atom s příslušným oxidačním číslem (3 před Cu s ox. č. +II, a 2 před N s ox. č. +II)

Cu + HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O

 

6) dopočítat ostatní atomy, kyslík a vodík nechat na závěr

3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři

Laboratorní řád

 • Do laboratoře vstupujeme pouze s vyučujícím.
 • Přicházíme vhodně oblečeni, používáme ochranný plášť a pomůcky, pokud jsou doporučeny.
 • V laboratoři nejíme ani nepijeme.
 • Neustále udržujeme pořádek na pracovním stole.
 • Před začátkem práce se seznámíme s pracovním postupem a dodržujeme ho.
 • Při práci používáme čisté a nepoškozené nádobí.
 • Průběh pokusu neustále sledujeme a neopouštíme bezdůvodně své místo.
 • Odpad likvidujeme podle pokynů vyučujícího.
 • Po ukončení práce odevzdáme zbylé chemikálie, umyjeme sklo, uklidíme stůl a umyjeme si ruce.
 • Každou mimořádnou událost hlásíme vyučujícímu.

Technika experimentální práce

 • Mikrotechnika: látky o m < 0,1g a V < 1cm3
 • Semimikrotechnika: látky o m = 0,1g – 1g a V = 1 – 10cm3
 • Makrotechnika: látky o m > 0,1g a V > 10cm3

Chemické pomůcky

 • Skleněné:
 • Varné: zkumavky, kádinky, alonž, destilační baňky, Erlenmeyerova baňka, chladiče, U-trubice, odsávací zkumavka
 • Technické: nálevka, střička, odsávací baňky, promývačka, prachovnice, hodinové sklo, krystalizační miska, Petriho miska, exsikátor
 • Odměrné: pipeta, byreta, odměrné baňky, zkumavky, válce
 • Porcelánové: kelímek, miska, třecí miska s tloučkem
 • Plastové: střička

Práce s kahanem

 • Uzavřu příchod vzduchu
 • Škrtnu sirkou
 • Pustím plyn
 • Zapálím hořák
 • Otevřu příchod vzduchu