Přechodné a vnitřně přechodné prvky

Obecná charakteristika přechodných prvků a jejich sloučenin

 • d-prvky – v periodické tabulce mezi s a p prvky
 • Jejich valenční elektrony zaplňují vrstvu ns a (n-1)d
 • Jsou ve 4. -7. periodě periodické tabulky
 • Všechny jsou kovy
 • Do kovové vazby poskytují více valenčních elektronů – obvykle z neobsazených d-orbitalů
 • Vysoká hustota, teplota tání a varu, tvrdé, křehké, vedou teplo a proud, vzájemně tvoří slitiny
 • Pouze Zn, Cd, a Hg mají plně obsazené d orbitaly – měkké, nízká teplota tání
 • Mají různá oxidační čísla, k tvorbě vazeb využívají ns a n-1 d elektrony
 • Jejich ionty a sloučeniny jsou barevné – pohlcují určitá spektra viditelného světla – d elektrony přecházejí mezi hladinami
 • Tvoří koordinační sloučeniny
 • Koordinační sloučeniny = komplexní
  • Obsahují alespoň jednu koordinačně-kovalentní vazbu
  • Hexakyanoželeznatan draselný K4[Fe(CN)6]
  • Centrální prvek vždy kladné číslo
  • Přídavné jméno nalevo, to co je v názvu před centrálním prvkem = ligand – stojí napravo
  • Hexakyanoželeznatan sodný:   Na4I [FeII(CN)6-I]-IV
 • Neutrální ligandy
  • H2O – aqua, ox. č. 0
  • NH3 – amin
  • CO – karbonyl
  • NO – nitrosyl
 • Záporné ligandy
  • Cl – chloro
  • F – fluoro
  • O2- – oxo
  • O22– – peroxo
  • CN – kyano
  • OH – hydroxo
  • H– hydrido
  • NO2 – nitro
  • PO43– – fosfáto

Chemie přechodných kovů skupiny mědi, zinku a jejich sloučenin

 • Málo reaktivní, ušlechtilé kovy
 • Výborné vodiče tepla a el. proudu
 • Kujné, tažné, slévatelné
 • Oxidační čísla: Cu – I, II Ag – I

Měď Cu

Výskyt

 • Ryzí: málo (Sicílie, Itálie, Argentina)
 • Vázaně: kuprit Cu2O

chalkopyrit CuFeS2
chalkosin Cu2S
malachit, azurit

Vlastnosti

 • Měkký, načervenalý kov
 • Výborný vodič
 • Působením vzduchu → CuCO3.Cu(OH)2 měděnka
 • Rozpustná v oxidujících kyselinách
 • Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
 • Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Užití

 • Vodič el. proudu
 • Nádobí, pivovarnické trubky
 • Okapy, střechy historických budov
 • Slitiny bronz (Cu+Sn) mosaz (Cu+ Zn) alpaka (Cu+Ni+Zn)

Sloučeniny

 • Cu2O – načervenalý prášek, v org. chemii D! redukujících sacharidů Fehlingovým činidlem
 • CuO – černý
 • CuSO4 . 5H2O modrá skalice

Stříbro Ag

Výskyt

 • Ryzí: vzácně (Mexiko, Kanada, Peru) u nás dříve Kutná Hora, Příbram
 • Vázaně: Ag2S – argentit (doprovází rudy Pb)

Vlastnosti

 • Bílý, lesklý, ušlechtilý kov
 • Kujný, tažný, slévatelný
 • Nejvyšší tepelná a elektrická vodivost
 • Na vzduchu černá vlivem H2S → Ag2S
 • Koloidní stříbro (nanočástice Ag v destilované vodě) ničí bakterie – jednorázové čištění vody

Užití

 • Šperkařství, mincovní kov
 • Vodič v jemné elektrotechnice (měřicí přístroje)
 • Při výrobě CD a DVD
 • Zrcadla
 • Černobílá fotografie (AgCl)

Sloučeniny

 • Kromě AgNO3 nerozpustné ve vodě
 • Citlivé na světlo – černají vznikajícím Ag
 • Ag2S – černý
 • AgCl – bílý, AgBr – nažloutlý, AgI – žlutý
 • AgNO3 – pro důkaz halogenidů v analyt. chemii – dříve lékařství – odstraňoval bradavice „pekelný kamínek“, leptavé účinky

Zlato Au

Výskyt

 • Ryzí: JAR, Austrálie, Rusko (Ural, Sibiř), Peru, nuggety, zlatinky
 • Vázaně: ve formě telluridů, roztroušené v jiných nerostech (křemen, pyrit)

Vlastnosti

 • Žlutý, ušlechtilý kov
 • Nereaktivní – rozpustný pouze v kyanidech a v lučavce královské = HCl + HNO3 – poměr 3 : 1
 • Měkký, vodivý
 • Dobře tvárný – Au folie tenké několik μm (1g Au → folie 1m2)

Získávání

 • Dříve přímým dolováním zlatých žil rýžováním – působení gravitace
 • Dnes – kyanidový způsob těžby
  ʘ KCN + O2 → Au se převádí na rozpustný komplex → vylouží se → redukuje se Zn nebezpečné!

Užití

 • Šperkařství (od pravěku)
 • Zubní lékařství
 • Mince, zlacení předmětů
 • Barvení skla a porcelánu – rubínově, K[Au(Cl)4] . 2H2O
 • Elektrotechnika – kontakty (patice procesorů, koncovky kvalitních reprosoustav)

Ryzost zlata

 • Ryzost = čistota
 • V karátech: 100% Au = 24 karátové Au
  1 karát = 1/24 hmotnosti
  běžně 14karátové Au = 58,3% Au
 • Žluté zlato = Au + Ag
 • Bílé zlato = Au + Ni (Pd)
 • Červené zlato = Au + Cu

Zinek Zn

 • ns2 (n-1)d10 – stabilní konfigurace → méně reaktivní
 • Měkký stříbrolesklý těžký kov
 • Neušlechtilý
 • Oxidační číslo: Zn – II

Výskyt a výroba

 • V přírodě pouze vázaně: sfalerit ZnS (často s dalšími rudami)
páry → kondenzace: a) prudká → prach, b) pomalá → granule

Výroba: pražně-redukční pochod
2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2
ZnO + C → Zn + CO

Vlastnosti

 • Stříbřitě lesklý kov, modrý nádech
 • Šedivý povrch = zoxidovaný ZnO → vlivem CO2 vzniká ZnCO3, vlivem H2O vzniká Zn(OH)2
 • Křehký, slévatelný
 • Typický amfoterní prvek (podobně ZnO)
 • Snadno reaguje se zředěnými kyselinami: Zn + H2SO4 (aq)→ ZnSO4 + H2

Užití

 • Slitiny: mosaz (Cu+ Zn), alpaka (Cu+Ni+Zn)
 • Výroba galvanických článků
 • Pozinkování ocelových plechů ponořením do roztaveného Zn ochrana proti korozi

Sloučeniny

 • ZnO zinková běloba, malířství
 • ZnSO4.7H2O bílá skalice, konzervační prostředek (mořidlo na dřevo)
 • ZnS, Zn(OH)2 bílé, důkazy v analyt. Chemii

Kadmium Cd

 • ns2 (n-1)d10 – stabilní konfigurace → méně reaktivní
 • Měkký stříbrolesklý těžký kov
 • Neušlechtilý
 • Oxidační číslo: Cd – II

Výskyt

 • Vázaně
 • CdS – doprovází sfalerit

Vlastnosti

 • Podobné Zn
 • Stříbrolesklý do modra
 • Reaguje se zředěnými kyselinami
 • Cd patří mezi tzv. „těžké kovy
 • Jedovaté – kumulativní jed

Sloučeniny

 • Cd a jeho sloučeniny jsou jedovaté!
 • CdS – kadmiová žluť, CdO – hnědý prášek

Užití

 • Malířský pigment (CdS)
 • Ni-Cd akumulátory (končí kvůli toxicitě Cd)

Rtuť Hg

Charakteristika

 • ns2 (n-1)d10 – stabilní konfigurace →méně reaktivní
 • Kapalný stříbrolesklý těžký kov
 • Ušlechtilý kov
 • Oxidační čísla: Hg – I, II

Výskyt a výroba

 • V přírodě pouze vázaně: rumělka (cinnabarit) HgS
rafinace

Výroba oxidační pražení: HgS + O2 → Hg + SO2

Vlastnosti

 • Velmi těžký kov (ρ=13,6g/cm3)
 • Kumulativní jed – jedovaté jsou především páry a rozpustné sloučeniny (především organokovové: dimethylrtuť)
 • Velké povrchové napětí
 • Nereaktivní – reaguje dobře jen s HNO3
 • Při rozbití Hg teploměru nezametat! nevysávat! posypat práškovou sírou – vzniká bezpečný HgS (nechat působit cca 48 hod) nebo sesbírat kuličky

Užití

 • Teploměry (laboratorní)
 • Slitiny = amalgámy (s Au, Ag, Cu, Zn, Pb, …) – využití – dentální výplně (nebezpečnost není jistá)
 • Zářivky
 • Rtuťová kapková elektroda polarografie – J. Heyrovský (Nobelova cena za chemii 1959)

Sloučeniny

 • Rtuťné (Hg – Hg)2+ dimerní, Hg2Cl2kalomel – kalomelová srovnávací elektroda
 • Rtuťnaté – významnější HgCl2 – sublimát – dříve jed na hlodavce, moření obilí (k setí) HgS – červený pigment fulminát rtuťnatý – třaskavá rtuť (pyrotechnika)

Vnitřně přechodné prvky

 • f-prvky
 • Zaplňují vrstvu n-2 f
 • Vyčleňují se ze 6. periody za lanthanem a ze 7. periody za aktinem
 • Až po uran 92U jsou přírodní, za uranem – uměle vyrobené
 • Jaderná energie

Uran

 • Radioaktivní prvek
 • Vyskytuje se jako směs izotopů 238 a 235
 • Výskyt ve smolinci
 • Jaderné využití:
  • Palivo jaderných reaktorů, štěpení
  • Moderátor – dokáže zachytit volné neutrony a zpomalit a zastavit štěpení B, Cd
  • Z 1 kg U energie asi jako z 3 000 tun uhlí
  • Nevýhody – jaderný odpad, ovlivnění prostředí kolem elektráren, jaderné katastrofy (Černobyl, Fukušima)
  • Dukovany, Temelín