Železo, ocel

Železo (Ferrum) Fe

Výskyt

 • Ryzí – v meteoritech
 • Vázané – v rudách (viz dále), v železitých minerálních vodách Fe(HCO3)2 nebo Fe(HCO3)3 –, biogenní prvek – hemoglobin
 • Rudy železa:
  • Fe3O4 – magnetit (magnetovec)
  • Fe2O3 – hematit (krevel)
  • Fe2O3.nH2O – limonit (hnědel)
  • FeCO3 – siderit (ocelek)
  • FeS2 – pyrit

Fyzikální vlastnosti čistého Fe

 • Stříbrobílý, lesklý, měkký kov
 • Kujný, tažný, slévatelný
 • 3 alotropické modifikace α, β, γ
 • Nemá technický význam

Chemické vlastnosti

 • čísla II, III
 • Neušlechtilý kov
 • Na suchém vzduchu stálý
 • Ve vlhku – koroze
 • Definice koroze: postupné chemické nebo fyzikálně-chemické znehodnocování materiálu za působení okolního prostředí

–          Koroze železa

 • Fe nH2O (= Fe(OH)3) rez
 • Korozi urychluje přítomnost: SO2, CO2, NO2
 • Koroze má chemickou nebo elektrochemickou povahu
 • Rez není souvislá vrstva – odlupuje se → nový povrch → další koroze

–          Ochrana proti korozi

 • Důvod: koroze způsobuje značné ekonomické ztráty
 • Způsoby ochrany
  • Nátěry: laky, oleje, barvy
  • Povlaky: galvanické pokovování Zn, Sn, Cr, Ni (Fe předmět je katodou, vyredukuje se na něm ušlechtilejší kov)

Reaktivita železa

 • Reaguje se zředěnými kyselinami
 • Koncentrovaná HNO3, H2SO4 a H3PO4 ho pasivují
 • Za ↑t reaguje s některými prvky přímo (S, O2, X)
 • Je odolné vůči alkalickým hydroxidům

Sloučeniny železa

 • FeSO4.7H2O – zelená skalice, postřiky, konzervace dřeva jedovatá
 • Fe2O3 – červenohnědý pigment, nosič magnetického záznamu na magnetické pásce
 • K4[Fe(CN)6] – žlutá krevní sůl K3[Fe(CN)6] – červená krevní sůl

Výroba železa

Technické (surové) železo

 • Princip výroby: redukce kyslíkatých rud koksem a CO
 • Zařízení: vysoká pec = měří cca 50m, žáruvzdorná vyzdívka, kontinuální zařízení, u nás v Ostravě

Vysoká pec

 • Suroviny: upravená železná ruda, koks, struskotvorné přísady (vápenec), předehřátý vzduch + O2
 • Produkty: surové Fe, struska, kychtové plyny
1800-2000°C
1300°C
700°C
400°C
200-300°C

Chemické pochody ve vysoké peci

 • C + O2 → CO2
 • CO2 prostupuje koksem zpět nahoru a redukuje se na CO
 • Vyšší část pece – nepřímá redukce, 400-900°C, redukční činidlo CO

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

FeO + CO → Fe + CO2

 • Nižší část pece – přímá redukce koksem (C), 1800-2000°C

Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO↑

Fe3O4 + 4 C → 3 Fe + 4 CO↑

FeO + C → Fe + CO↑

Surové železo

 • Stéká do nístěje, obsahuje 2-4% C
 • Po 4-6 hod vypouštění = odpich do forem, odlitky = housky
 • Další zpracování: na ocel, na litinu

Další produkty a jejich využití

–          Struska

 • Je lehčí, plave na Fe a chrání ho před oxidací
 • Vzniká reakcí hlušiny se struskotvornými látkami
 • Užití: stavebnictví – tvárnice

–          Kychtové plyny

 • Hlavně CO a CO2 (+ H2, CH4, N2, … málo)
 • Teplo z jejich spalování se využívá k předehřátí vzduchu

Ocel

 • Ocel = slitina Fe + C (obsah C < 2,11% )
 • Vyšší obsah C = litina
 • Surové Fe nemá vhodné fyzikální vlastnosti, není kujné ani pružné → nutné zušlechťování
 • Ocel = železo zušlechtěné zkujňováním
 • Princip: snižování obsahu uhlíku (Fe3C) a odstranění příměsí (Si, S, Mg, P)

Výroba oceli

1.      V konvertorech (od 19. st. dodnes)

 • Bessemerův konvertor
 • Surové roztavené Fe + vhánění O2 zespodu → oxidace C a nežádoucích příměsí (cca 15 min)
 • FeC3 + O2 → 3Fe + CO2
 • Původně – kyselá vyzdívka → nedokáže odstranit S a P
 • Zásaditá vyzdívka – Thomasův konvertor – odstraní P a S
 • Dnes – kyslíkové konvertory – vhánění O2 seshora

2.      V siemens-martinských pecích (od 19. st do 60. let 20. st.)

 • Používá ohřev vzduchu → dosažení vyšších teplot
 • Pomalejší proces (24 hod)
 • Kvalitnější ocel
 • Vsádka až 500 tun

3.      V elektrických pecích (od 20. st.)

 • Požadované teploty je dosaženou elektrickým obloukem mezi C elektrodou a vsádkou
 • Potřebný O2 se dodává železným šrotem (Fe2O3, Fe(OH)3)
 • Šrot je hlavní částí vsádky, surové Fe je v menšině

Vlastnosti oceli podle obsahu C

 • Do 1,4% C oceli měkké a tvárné
 • Nad 1,4% C oceli tvrdé a pružné
 • Ocel se odlévá do forem tzv. kokil
 • Odlitek = ingot

Další zušlechťování ocelí

Kalení

 • Výrobek se zahřeje do žáru a prudce ochladí (ve vodě)
 • Ocel tvrdá, ale křehká

Popouštění

 • Zakalená ocel se zahřeje (200-300°C) a pomalu se ochlazuje
 • Odstraní se křehkost, ale ne tvrdost

Legování

 • Přísady dalších kovů (Ti, W, Cr, Ni, …)
 • Zlepšují se mechanické vlastnosti oceli

Druhy ocelí

 • Dnes cca 2 500 druhů
 • Dělení podle složení nebo podle použití
 • Příklady podle použití:
  • Konstrukční oceli – nelegovaná, stavebnictví
  • Nástrojové oceli – středně až vysoce legované příměsi: Ni, Mo, W, Cr, V (podle použití)
  • Pružinové oceli – vyšší obsah C + Mn, Cr
  • Korozivzdorné oceli – běžné mají 18% Cr + 10% Ni

Damascénská ocel

 • Obsahuje dva druhy ocelí spojených překládáním a kovářským svařováním (něco jako listové těsto)
 • Výrobek spojuje vlastnosti obou, může být pružný i tvrdý