Sociální útvary

6.Sociální útvary

= seskupení lidí (společné zájmy a cíl, skupiny jsou hierarchizované)

 

Typy sociálních útvarů:

 

1)Komunita

 • uzavřená skupina→nemůžeme do nich jen tak vstoupit , společný zájem
 • sekty, squateři
 • někdy žijí separovaně od společnosti

2)Sociální agregát

 • náhodné seskupení lidí, spojeno prostorem
 • jsou na určitém místě a v určitý čas (v kině)
 • → DAV (skupina lidí na určitém místě na základě podmětu)

Dav

=skupina shromážděných na jednom místě (obchod, stadion…)

 

Typologie davu (G. Le Bon)

 1. Davy výrazové (expresivní)
 • lidé chtějí dát najevo svůj názor
 • protesty, demonstrace
 1. Davy panické (únikové)
 • Pud sebezáchovy
 • zasaženi panikou
 1. Davy agresivní (útočné)

-davy co rebelují a ničí

– např. fotbaloví chuligáni (rowdies)

 

Charakteristika davového chování:

– strhnutí davem

– klesá individualita, morálka

– roste agrese a sebevědomí

– pocit anonymity

– ztráta rozumové kontroly

 

Le Bon – Psychologie davu

-v 19.st.

-i dnes aktuální

rozdělil:

 • náhodné
  -panické
 • nenáhodné
  -demonstrace

nebo

 • aktivní
  -útočné davy
 • pasivní
  -pokojné demonstrace

 

3)Veřejnost

-prostorové spojení lidí zajímajících se o společenské(veřejné) otázky

 

4)Populace

=obyvatelstvo=lidé žijící na jednom území

 

5)Sociální skupiny

– seskupení lidí, kteří mají stejné zájmy a cíl a na venek působí jednotně

– už 2 lidé tvoří skupinu (dyádu)=nejmenší možná skupina (rodiče a dítě, partneři)

– vztahy ve skupině trvají delší dobu

– pocit sounáležitosti

dělení:

 • primární
  -blízké vztahy, neformální komunikace
  -rodina, blízcí přátelé
 • sekundární
  -neosobní vztahy, málo emočně nabité
  -vztahy na pracovišti

referenční skupina=skupina, do které jsme chtěli patřit a chceme patřit, ale nepatříme

 

další dělení:

 • in-group=cítíme sounáležitost, jsme rádi, že jsme součástí skupiny
 • ou -group=necítíme sounáležitost, nechceme být součástí skupiny

dělení dle velikosti:

 • malé 2(3)-30
  -členové se znají
  komunikace face to face
 • velké – nad 30 lidí
  -pro funkčnost, se nemusí všichni znát
  -organizovaní
  -např. politická strana

hlediska vzniku:

 • neformální(náhodný vznik)
  -všichni jsou si rovni a jsou na stejné úrovni
  -existuje například neformální vůdce
  -neformální komunikace
 • formální
  -je tam hierarchie
  -formální komunikace
  -vznik výběrově

skupiny se mohou měnit
sociální vykořenění (exkluze)=opuštění skupiny a mám pocti, že nikam nepatřím

Skupinové vztahy:

= označuje procesy, které probíhají v sociální skupině

můžou být pozitivní, negativní a nebo neutrální

1)Koheze = soudržnost

→podmíněna příslušenstvím ke skupině

hodně pozitivních vztahů=>velká soudržnost

2)Soupeření

-agrese, podezírání, lidé ve skupině soupeří mezi sebou

-špatný přenos informace

– patří sem i šikana

Šikana
→psychická (vyčlenění z kolektivu) i fyzická (napadení)

Agresor→hrubý člověk, inteligentní a kultivovaný člověk nebo srandista

Oběť→člověk, který se nějakým způsobem odlišuje

Příčiny→zvědavost, nuda, komplexy

má 5 fází : Vytěsňování → agrese →k agresorům se začnou přidávat i ostatní→převzetí normy  všichni berou šikanu jako normu→dokonalá šikna – buď musí přijít pomoc z venčí nebo se šikanovaný zhroutí a může i spáchat sebevraždu

speciální typy šikany jako: cyberšikana, cyberstalking(virtuální sledování), happyslapping(šikana natočená a dána na net),cyberomming(vydávání se za někoho jiného např. za účelem získání fotek)

3)Kooperace = spolupráce

-dobrá výměna informací

-zlepšuje se výkon skupiny

4)Konformita

= podrobení se názoru ostatních lidí

velký pocit sounáležitosti →roste konformita

Sociální psychologie:

zkoumá postavení jedince vůči společnosti

1.Komunikace

=proces sdělování a zároveň přenosu myšlenek,emocí,postojů

-sociální interakce=reagování lidí sebe navzájem

-Struktura komunikace

 • Zdroj=komunikátor(osoba)
 • Sdělení=komuniké(jak mluvená tak psaná forma)
 • Příjemce=komunikant(osoba, skupina)

funkce:

 • informační
 • relaxační, zábavná
 • přesvědčovací

druhy komunikačních sítí

 • řetězová
 • ostruhovitá-nejdůležitější v čele
 • kruhovitá
 • hvězdicovitá
 • všekanálová

 

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

podmínkou je osvojení a sdílení stejné řeči a schopnost řeč vnímat(slyšet, přečíst)

důležité je osvojení v období prvních pěti let

ženy současně mluví a myslí, muži vedou nejprve vnitřní monolog

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE:

-mluvení beze slov

-vyjádření emocí

-lepší popsání skutečnosti

-gesta, která zcela dokaží nahradit řeč

-dělení:

 1. pomocí rukou (gesta)
 2. výraz v obličeji (mimika)
 3. doteky (haptika)
 4. přibližování a oddalování (proxemika)

→proxemický tanec= hledání optimální vzdálenosti

Intimní zóna (0-60cm),osobní zóna (60-120cm),sociální (do 200cm)

5.sdělování fyzickými postoji (posturologie)

6.sdělovaním pohledem

7.gesta – nahrazují slovní projev

 

2.Socializace:

=postupný a dlouhodobý proces začleňování se do společnosti

-během socializace si člověk osvojuje hodnoty a normy společnosti

-výsledkem socializace je sociálně zralý jedinec(dokáže se postarat nejen o sebe,ale i o druhé a nese zodpovědnost za své činy)

– člověk je neustále ovlivňován společností okolo (nejvíce ho ovlivňují rodiče)

fáze:

 • presocializační
  -v prenatálním období
 • období vlastní socializace
  -socializace novorozenec – dospělost
  -probíhá celý život
 • desociální
  -socializační proces do smrti
 • resocialní
  -opětovná socializace
  -probíhá při změně socialního prostředí

činitelé socializace:

 • vnitřní
  -vlastnosti osobnosti
  -genové výbava
 • vnější
  -okolní prostředí

Mechanismy socializace:

1.sociální činnost

-hra,práce,učení

-hranice mezi hrou a prací-pozitivní emoční požitek
-sponntaní aktivita=hrajeme si, když chceme, pracujeme, i když musíme

 

2.nápodoba=imitace

-důležitá forma sociálního učení

-imitujeme něco, co je pro nás atraktivní, ale musí být dosažitelný X opak je ideál ten je nedosažitelný

typy:

 • závislá=mladší imituje staršího, např. mezi osurozenci
 • vygresivní=starší imituje mladší
 • kompenzační=hledání si alternativního modelu v dosažitelné oblasti

riziko tzv. “bumerangového efektu“=jedinec ignoruje předkládaný model a ještě se od něj vzdaluje

3.identifikace=ztotožnění

-člověk nedělá rozdíl mezi sebou a modelem

4.sugesce

-nekritické přijímání informací bez odůvodnění

-působí na naší emocionální stránku

-stojí na ní manipulace a nebo jí užívá hypnoza

-necháme se ovlivnit reklamou

5.sociální zpevňování

-utvrzení žádoucího chování a na druhé straně eliminace nežádoucího chování

-dva prostředky:

 • odměna
 • trest-je využíván více

 

3.Sociální role:

= očekávaný scénář našeho chování

-soubor práv a povinností jedince ve skupině

-člověk je členem více skupin

 • role obligátní
  -automaticky vyplívají z našich životní situace(pohlaví, role v rodině, zdraví či nemoc, věk)
 • role alternativní
  -volené(profesní, rodičovství, partnerský vztah)

Role vůdce:

má moc nad ostatními

řídí aktivity ve skupině

 • formální
  -zvolen
 • neformální
  -přirozená autorita

→nejlepší je kombinace těchto dvou věcí

Typy vůdců:

 1. Expresivní (emoční sféra)
 • panovník v konstituční monarchii(brtiská královna), matka
 • o vše se stara
 1. Instrumentální (výkon skupiny)
 • premiér, otec
 • dává rozkazy
 1. Přirozený (přirozená autorita)

-má autoritu

4.Konflikty

– nastává při střetu protichůdných tendencí

– může být vnitřní (intrerpersonální) nebo vnější (intrapersonální, např. manželský trojúhelník)

 

Typy:

 1. Konflikt dvou kladných tendencí

→ jedince lákají dva cíle, ale nelze se věnovat oběma (dva televizní kanály, na které chce koukat)

 1. Konflikt jedné kladné a jedné záporné tendence

→ dítě by si rádo pohladilo psa, ale bojí se ho

 1. Konflikt dvou záporných tendencí

→ např. musíme splnit nepříjemný úkol a nebo poneseme trest za jeho nesplnění (zvolíme menší zlo)

 

Byrokracie a instituce:

aby mohla společnost přežít, tak se snaží sjednotit formy soc. chování

Instituce= abstraktní model, který má konkrétní charakter

 • předkládá způsob řešení problémů
 • jsou to ustálené modely a vzorce, co nám říkají, jak se věci dělají
 • manželství, stát, soudnictví, školství

Organizace

 • konkrétní sociální útvar s konkrétní základnou
 • hierarchie
 • rozvržena dělba práce
 • mají daný cíl
 • mohou přebírat funkci rodiny (dětské domovy)
 • například školství=instituce v ní organizace – základní škola, střední škola, vysoká škola

Byrokracie

teoretikem Max Weber

podle Webera by měla zaručovat efektivní řízení různých organizací

charakteristika:

 • uspořádaný systém pravidel
 • hierarchické uspořádání
 • měla by být v papírové formě
 • jasně vymezená pravidla

dnes je byrokracie spíše  symbol strnulosti a pomalosti(samé papírovaní) a přitom by měla pomáhat

→Byrokratismus=nadmíra byrokracie, která nefunguje a je nespravedlivá X  Byrokracie = koordinace lidských aktivit systémem neosobních a objektivnách pravidel