Filosofie

 

 

= matka všech věd

Filoin= milovat

Sofia= moudrost, pravda

 • Smysl bytí, podstata všech věcí, postavení člověka ve světě
 • Každý z nás je filosofem

 

Počátky filosofie:

 • Před filosofií byl mýtus, ten podával v antické době představu o světě
 • Doba údivu- lidé se začínají ptát, mýty jim nestačí
 • Pochybují o náboženství
 • „Je lepší být nespokojeným Sokratem, než spokojeným prasetem.“
 • „Tam, kde dogmatik klade vykřičníky, klade filosof otazníky.“
 • Je to racionální věda- tím se liší od náboženství
 • Kritická- pochybuje o světě
 • Využívá argumentace a diskuze

 

Rozdělení filosofie:

 1. Dle Aristotela
 • Teoretické disciplíny: matematika, fyzika, metafyzika
 • Praktické disciplíny: etika, politika, rétorika
 1. Disciplíny
 • Ontologie= nauka o jsoucnu (cokoliv živé, co existuje) a bytí (vlastnosti jsoucna)
 • Gnoseologie= nauka o možnostech a způsobech poznání, zkoumá i hranice lidského poznání
 • Etika= postoje a jednání člověka, otázka dobra a zla
 • Estetika = nauka o krásnu a o tom, jak krásno působí na člověka
 • Logika= pojednává o formách správného usuzování a argumentace

 

Směry podle podstat světa:

 1. Monismus= jen 1 základ světa
 • 2 pojetí Materalismus = základem je hmota a Idealismus= základem je duchovno
 • Idealisté se dělí na Objektivní (duchovní základ světa nijak neovlivňuje naše myšlení a prožívání) a Subjektivní (duchovní základ ovlivňuje naše svědomí, to pak formuluje realitu)
 1. Dualismus
 2. Pluralismus

 

Směry ve filosofii:

 • Skepticismus= zpochybňování možnosti dosáhnout pravdivého poznání

-univerzální= absolutní skepse, částečná= relativní skepse

–    Empirismus= základním pramenem našeho poznání je zkušenost

–    Senzualismus = krajní empirismus- uznává jen vnější zkušenosti (smysly) a ne vnitřní (pocity)

–    Racionalismus= zásady, které poznáváme, nečerpáme ze zkušenosti, ale z rozumu

–    Agnosticismus= tvrdí, že svět není poznatelný

Vztah náboženství x filosofie:

 1. Buď x nebo
 • Marx : Náboženství je opiem lidstva.- pro filosofii
 • Luther: Rozum je ďáblova děvka.- pro náboženství
 • Buď náboženství, nebo filosofie, druhé odmítají

 

 1. Nemají nic společného
 • Novopozitivisté
 • Buď náboženství, nebo filosofie, ale tu druhou respektují

 

 1. Prolínají se (T. Akvinský)
 • Navzájem ze sebe čerpají

 

Od mýtu k logu (logos= rozum)= počátky řecké filosofie:

 • 7 století před letopočtem – Řecko
 • Řecké státy→ mezi sebou vedou války, přesto je zde vědomí řecké pospolitosti→ na důkaz vznikají Olympijské hry, které mají sloužit pro pobavení bohů
 • Náboženství- polyteismus
 • Mýtus- pro antické Řecko, to bylo vyprávění o veškerých zkušenostech lidstva
  • Zachyceno i písemně formou poezie
  • Nejznámější mýty : theogonie (o zrození bohů) a kosmogonie (o stvoření světa)
 • Nejznámější dílo bylo Theogonie (Heziodés)

-popisuje vznik Chaose a Země (Gaia)

-ti zrodí 6 generací titánů a titánek – např. Kronos pojídá své děti

-mezi nimi probíhá boj o moc, vítězí Zeus (vítězství je popisováno ve chvalozpěvu Dia)

– v Řecku bylo mnoho předpokladů pro vznik filosofie (možnost diskuze a politická svoboda, důraz na jedince, náboženství jim nepřišlo dostačující)

 

Přechodné období mezí mytologií a filosofií= Sedmero mudrců

 • Literární přechod od náboženských spekulací k filosofickým výrokům
 • Století před letopočtem
 • Byli to politici, kteří se proslavili svými výroky či zákony (Tháles, Solon, Chilon)
 • Jejich myšlenky jsou zapsány ve Zlomcích předsokratovských myslitelů

 

Řecká filosofie:

 • Kolébka Z filosofie
 • Rysy – snaží se najít prapříčinu (ARCHÉ)+ prvotní zákon světa a otázka mravního určení člověka (duše, ctnost)
 • Dělení:
 1. Předsokratovské období= období přírodní filosofie a sofisté
 2. Klasické období= Sokrates, Platon, Aristoteles
 3. Helénské období

 

 

 

 1. Předsokratovské období
 • Přírodní filosofie
 • Návaznost na kosmogonické mýty
 • Problematika dynamiky a stability

 

 1. Milétská škola
 • století před letopočtem
 • Tháles z Milétu
 • Země leží na vodě (pluje po oceánu)
 • Výšku pyramid zjistil podle jejich stínu
 • Anaximandros
 • Pralátka byla apeiron (neurčité, božské neomezeno)
 • Protiklady teplo x chlad
  • Anaximenes
 • Pralátkou je pro něho vzduch
 • Vše vzniká zřeďováním (oheň) nebo zhušťováním vzduchu (vítr, voda, kámen)
 • Periodické střídání vzniku a zániku světa

 

 1. Pythagorejci
 • Ideové hnutí se závaznými pravidly života a myšlení
 • Základním tématem je harmonie
 • Čísla jsou pro ně stavební prvky světa
 • Přírodní jevy lze převést na matematické vztahy
 • Pythagoras
 • Žil na ostrově Sámos
 • Zakladatel matematiky
 • Jako dokonalé číslo považoval 10

 

 1. Herakleitos z Efezu
 • Svět je místo změny (ta se děje vždy v protikladech- život x smrt, zima x teplo)
 • Svět je v pohybu, je onymický
 • „Protiklady se přitahují.“- protože spolu vytváří harmonii

 

 1. Eleaté
 • Zajímají se o pohyb (tvrdí, že jeho vnímání je nedokonalé)
 • Parminedes z Eleje
 • Řeší, jestli něco je a nebo není → radikální rozlišení buď něco je a nebo není→ nic mezi tím
 • Popírá existenci NIC (nic mě nebolí), tvrdí, že nic neexistuje
 • NIC je náhrada něčeho, co neumíme vysvětlit nebo pojmenovat
 • Odsuzuje změnu jako zdánlivost, není podstatná, podstatné je trvání (tím napadá Herakleita)

 

 

 

 

 

 • Zenón z Eleje
 • Přináší důkazy o neexistenci pohybu
 • Dokazuje to sporem (aporie)→ nejprve potvrdí existenci pohybu a pak jej vyvrátí
 • Nejznámější aporie je Achyleus a želva
 • 2 důkazy neexistence pohybu:
 1. Cesta se dá vždy rozdělit na polovinu a tu polovinu lze rozdělit na další polovinu→ nikdy se nedostaneme na 0
 2. Achyleos nikdy nemůže doběhnout želvu, protože ona mí náskok a když ten náskok dožene, tak má želva náskok další

 

 1. Atomisté
 • Nejmladší
 • Demokritos z Abdér
 • Hmota není dělitelná do nekonečna
 • Podstata atomu (atom= nedělitelná částice)
 • Každý atom má háček a proto věci drží pohromadě
 • Byli materialisté → po smrti nic není
 • Ataraxia= zbavení se strachu z bohů, protože po smrti nic nebude, duše zanikne, protože je z atomů

 

Přechod 1. a 2. období = SOFISTÉ

 • století před letopočtem
 • Atény byly duchovní a politické centrum
 • Byla zde demokracie, což zvedlo zájem o řečnictví
 • Sofisté= učitelé moudrosti
 • Učili 3 důležité věci : myslit, mluvit a jednat
 • Byli praktici, nekladou důraz na teoretické poznání
 • Objektivní poznání podle nich není možné
 • Hlavní je, komu je za pravdu dáno (umění přesvědčit, důležitá role řečnictví)
 • Odvrat od přírody ke člověku
 • Protágoras z Abdér
 • Sofismata- pomáhají zpřesňovat vyjadřování a logické myšlení→ matoucí otázky () učily dialogu a rychlé reakci→ např. Kde si zapomněl rohy?
 • Gorgiáš
 • Nelze zachytit jednoznačnou pravdu→ skepce
 • Tvrdí, že nic není a jestli je tak to nepozná a kdyby to poznal, tak to nelze sdělit