Složení živých soustav

ORGANICKÉ LÁTKY:

Proteiny – makromolekulární látky složené z aminokyselin (20 druhů). Jsou významnými stavebními    

látkami (keratin, aktin, myozin…), funkční látky (enzymy, hormony…).

Sacharidy –  slouží jako rychlý zdroj energie pro organismus. Jedná se hlavně o pěti (ribóza, deoxyribóza)

až šesti uhlíkaté sloučeniny (glukóza, fruktóza). Škrob, glykogen.

Lipidy – estery vyšších mastných kyselin a alkoholu. Dlouhodobý zdroj energie. Stavební látky (fosfolipidy),

rozpouštědla pro vitamíny (A,D,E,K)

Nukleové kyseliny – DNA, RNA – složené z nukleotidů, nositelé genetické informace, umožňují syntézu

bílkovin.

Další org. látky: Alkaloidy, glykosidy, barviva, vitamíny, hormony, cholesterol

 

ANORGANICKÉ LÁTKY:

Voda – Je velice důležitá tvoří až 70% látek v organismu. Účastí se většiny dějů v organismu.

Soli – Ca2+, Mg2+, K+,Na+,Cl a PO43-. Nebo jako nerozpustné uhličitany, křemičitany a fosforečnany..

Plyny – O2, CO2, N2

 

 

OBECNÉ  VLASTNOSTI  ŽIVÝCH  SOUSTAV

živá soustava –   organismus , jedinec

– ohraničený od ostatních jedinců a neživé přírody

– mohou mezi ním a okolím probíhat výměny látek

– jeho existence je časově omezena

 

obecné vlastnosti

  • růst (namnožení buněk) a jejich roztřídění – diferenciace podle určitých funkcí
  • metabolismus – soubory chem. reakcí
  • buňka – zákl. stavební jednotka (výjimkou je vir).
  • dráždivost – reakce na podněty z okolí
  • rozmnožování (reprodukce) a dědičnost – potomkům je předána genetická výbava, která zajišťuje

jejich růst a vývoj.

  • pohyb – pohybové projevy, jako reakce na vnější podněty.
  • adaptace – přizpůsobení se okolním podmínkám.
  • otevřené soustavy- vyměňují si látky se svým okolím.

vývoj– v průběhu doby se postupně mění – evoluce

ZÁKLADNÍ  ROZDĚLENÍ  ORGANISMŮ

 

DOMÉNA NADŘÍŠE ŘÍŠE
BACTERIA PROKARYOTA Eubakterie
ARCHEA Archebakterie
EUKARYA EUKARYOTA Prvoci – protozoa
Chromista
Rostliny – Plantae
Houby – Fungi
Živočichové – Animalia