Chalkogeny

Chalkogeny (rudotvorné)

 • A (16) skupina, p4 prvky – O, S, Se, Te, Po, (kyslík má poněkud odlišné vlastnosti díky vysoké elektronegativitě a nepřítomnosti d orbitalů a byl proto probrán zvlášť)
 • konfigurace: ns2 np4 → 6 valenčních e
 • Oxidační čísla: -II, II, IV, VI
 • Stabilní elektronovou konfiguraci získají:
  vznikem iontů -II
  vytvořením kovalentních vazeb, dvou jednoduchých nebo jedné dvojné
 • Zapojením d orbitalů se vaznost může zvýšit až na 6
 • Se a Te jsou poměrně vzácné, vyskytují se v sulfidických rudách, Po je vzácný radioaktivní kov (v uranové rudě smolinci)
 • S rostoucím Z klesá elektronegativita a roste kovový charakter (S – nekov, Se, Te – polokovy, Po – kov)

Síra

1.      Výskyt

 • Volná – doly, např. Polsko, Sicílie, těží se tak, že se do ložiska vhání horká pára, síra se roztaví a tekutá se čerpá na povrch
  v blízkosti sopek
 • vázaná – v kovových rudách (ZnS sfalerit, FeS2 pyrit, PbS galenit, Ag2S argentit, CuFeS2 – chalkopyrit)
  – v minerálech (CaSO4.2H2O sádrovec)
  – v sopečných plynech (H2S, SO2)
  – biogenní prvek (v bílkovinách)

2.      Vlastnosti

 • Žlutá, křehká, krystalická látka, nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v nepolárních rozpouštědlech (CS2)
 • Za tn tvoří molekuly S8 (cyklooktasíra) – zahříváním → štěpení kruhových řetězců a vznik polymerní síry Sn (hnědá, hustá kapalina), náhlým ochlazením → plastická, amorfní (beztvará) síra
 • Ochlazením sirných par → sirný květ
 • Alotropie – 2 krystalové soustavy, za tn kosočtverečná, nad 95°C jednoklonná

3.      Reaktivita

 • Středně reaktivní látka, za t↑ reaguje s většinou prvků
 • Má oxidační i redukční vlastnosti:
  oxidační: Fe + S → FeS
  redukční: 4HNO3 + 2S → 2H2SO4 + 4NO

4.      Příprava a získávání

 • Síra se těží, nebo se získává při pražení sulfidů či z technických plynů ve formě H2

 

5.      Užití

 • Základní surovina pro výrobu: H2SO4, CS2, siřičitanů a sulfidů
  gumárenský průmysl (vulkanizace kaučuku)
  střelný prach, zápalky
  pro síření sudů, v kožním lékařství (sirné masti)

6.      Sloučeniny

–          Bezkyslíkaté

1.      Sulfan (sirovodík) H2S
 • Prudce jedovatý plyn, zápachem připomínající zkažená vejce
 • Vzniká: při rozkladu bílkovin
  přímou reakcí vodíku se sírou
  v laboratoři: FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (v Kippově přístroji)
 • Ve vodě se rozpouští za vzniku slabé dvojsytné kyseliny sirovodíkové (sulfanová voda)
 • Na vzduchu hoří modrým plamenem za vzniku SO2 a H2O (doplňte rovnici)
 • Má silné redukční účinky: H2SO4 + H2S → S + SO2 + 2H2O
2.      Sulfidy a hydrogensulfidy
 • Sulfidy kovů (kromě s1 kovů) jsou ve vodě nerozpustné a často charakteristicky zbarvené (CdS – žlutý, Ag2S – černý, MnS – pleťový, HgS – červený) → využití v analytické chemii
 • Hydrogensulfidy jsou ve vodě rozpustné
3.      Sirouhlík CS2
 • Jedovatá kapalina, výborné nepolární rozpouštědlo

–          Kyslíkaté

1.      Oxidy
o   SO2
 • Bezbarvý, jedovatý plyn štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty, nepodporuje hoření
 • Nežádoucí složka ovzduší → kyselé deště
 • Vzniká: např. hořením síry na vzduchu ( krok při výrobě H2SO4)
  pražením pyritu: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
  v laboratoři např.: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
 • Má oxidační i redukční účinky:
  oxidační: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
  redukční: 2SO2 + O2 2SO3 ( krok při výrobě H2SO4)
o   SO3
 • Monomerní – bílý dým, (trimerní – pevná látka, cyklické molekuly S3O9)
 • Vzniká oxidací SO2 (viz výše)
 • Nejdůležitější reakce je slučování s vodou (exotermická)
  SO3 + H2O → H2SO4 kyselina však vzniká ve formě mlhy – nežádoucí, v praxi se SO3 zavádí do zředěné kys. sírové, která se tak koncentruje
  ( krok výroby kyseliny sírové)
2.      Oxokyseliny
o   H2SO3
 • Slabá dvojsytná kyselina, nestálá
 • Vzniká zaváděním SO2 do vody
 • Odvozují se od ní dvě řady solí: SO3-II a HSO3-I
  siřičitany patří mezi redukční činidla – za běžných podmínek snadno oxidují na sírany
o   H2SO4
 • Silná dvojsytná kyselina, bezbarvá, viskózní kapalina
 • S vodou neomezeně mísitelná – při ředění se uvolňuje teplo → proto vždy lijeme kyselinu do vody!
 • koncentrace – 98%
 • Koncentrovaná H2SO4:
  – má oxidační vlastnosti (reaguje i s některými ušlechtilými kovy)
  Cu + H2SO4 → CuO + SO2 + H2O
  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
  – má dehydratační účinky (způsobuje uhelnatění org. látek)
  – je hygroskopická
  s některými (i neušlechtilými) kovy nereaguje (Fe???, Al, Pb, Au, …), dochází k pasivaci = na povrchu kovu se tvoří ochranná vrstvička
 • Zředěná H2SO4:
  ztrácí oxidační vlastnosti, ale působí jako silná kyselina
  – reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku příslušného síranu a vodíku
 • Výroba: 3 kroky (rovnice viz výše)
  – výroba SO2
  – katalytická oxidace SO2 na SO3
  – rozpouštění SO3 v H2SO4, vzniká H2S2O7 = oleum (přesycený 8), který se dále ředí
 • Užití: jedna z nejdůležitějších chemických látek
  pro výrobu hnojiv, léčiv, plastů, výbušnin, barviv, pro papírenský a textilní průmysl, při úpravě rud a ropy, do automobilových akumulátorů, …
o   Další kyseliny
 • H2S2O3 – thiosírová, H2SO5 – peroxosírová, …
3.      Soli
 • Nejdůležitější od H2SO4
  sírany – většina dobře rozpustná ve vodě
  výjimky BaSO4 a PbSO4 – využití v analyt. ch., BaSO4 i v lékařství
  skalice – sírany obsahující krystalovou vodu
  modrá skalice CuSO4 . 5H2O
  zelená skalice FeSO4 . 7H2O
  bílá skalice ZnSO4 . 7H2O
  kamence – podvojné sírany
  AlK(SO4)2 . 12H2O
  Glauberova sůl Na2SO4 . 10H2O – použití např. do samoohřívacích sáčků
  hydrogensírany – HSO4, známé jen od s1 prvků
  dobře rozpustné ve vodě, reagují kysele

Význam v analytické chemii

 • K obecnému důkazu sloučenin síry slouží tzv. heparová zkouška
 • Je založena na redukci sirných sloučenin na sulfid sodný zahříváním se sodou v redukčním plameni Bunsenova kahanu nebo dmuchavky
 • Ochlazená a navlhčená tavenina tvoří ve styku se stříbrným plíškem černý sulfid stříbrný
 • Sulfidové rudy se poznají podle toho, že při zahřívání v otevřené trubičce, šikmo vsunuté do plamene, tedy zahříváním v proudu vzduchu, vyvíjí oxid siřičitý (zápach po hořící síře)
 • Síranové ionty poskytují s barnatými kationty bílou, ve zředěných silných kyselinách nerozpustnou sraženinu síranu barnatého BaSO4
 • Kvantitativně se síra obvykle stanovuje srážením a pak vážením ve formě síranu barnatého (tímto způsobem se většinou také stanoví síra v organických sloučeninách)

Vliv na znečišťování životního prostředí

 • Spalováním fosilních paliv v energetice vznikají emise znečišťujících látek – oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), tuhé znečišťující látky neboli prašné částice (PM) a také oxid uhličitý (CO2)
 • Spalováním uhlí – 95 % obsažené síry → SO2
 • V kapalných palivech – téměř veškerá síra → SO2
 • K jeho vzniku dochází také tavením nerostných surovin obsahujících síru a při dalších průmyslových procesech
 • Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý plyn, dráždí ke kašli a negativně ovlivňuje funkci plic, způsobuje pálení očí, podporuje záněty průdušek a astma, zejména při dlouhodobém působení účinků na organizmus
 • Pro člověka je toxický už od koncentrace 1 mg/m3, při vyšších koncentracích může způsobit i poleptání sliznic a poškození očí
 • K dráždění očí a horních cest dýchacích však dochází již při koncentracích cca 100 µg/m3
 • I nízké koncentrace mají nepříznivý vliv na rostliny (velice citlivé jsou např. lišejníky), ale poškozuje i fotosyntetický aparát vyšších rostlin, které působením vyšších koncentrací SO2 živoří a odumírají → hynou i celé lesní porosty
 • SO2 je rozpustný ve vodě a spolu s oxidy dusíku se podílí na tvorbě kyselých dešťů
 • Oxidy síry v ovzduší reagují s vodou na kyselinu siřičitou → další oxidace → kyselina sírová
 • Kyselý déšť = typ srážek s pH nižším než 5,6, (normálně mírně pod pH 6)
 • è vyluhování těžkých kovů z půdy → do povrchových vod i do zdrojů pitné vody
 • è zvětrávání materiálů s obsahem uhličitanů
 • Nejznámější imisní kalamitou v České republice, je pravděpodobně odumírání smrkových porostů ve vrcholových částech Krušných hor v 80. letech 20. století, které způsobily vysoké koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší