Situace a celkový stav dnešní češtiny

ČESKÝ JAZYK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ – FRANTIŠEK DANEŠ A KOLEKTIV  – ACADEMIA, BRNO 1997   SITUACE A CELKOVÝ STAV DNEŠNÍ ČEŠTINY Mluvíme-li o situaci nějakého jazyka, máme na mysli obecný společenský stav, ve kterém se daný jazyk nalézá a vyvíjí v jisté zemi v určitém časovém úseku. Současný stav je charakterizován dominantními procesy a sociálními změnami. Prvním[…]

Poetismus

JAROSLAV SEIFERT – NA VLNÁCH TSF Nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984) Zakladatel poetismu První signatář Charty 77 Díky němu vznik Devětsilu Na vlnách TSF – (1925), soubor typografických básní Chtěl se podobat rozhlasové hře, TSF – telegrafie sans fin – bezdrátová telegrafie, rozhlas bez drátu Vliv z jeho cest po SSSR a Francie Ovlivnila vznikající[…]

Světová literatura 2. poloviny 20. století (2)

LITERATURA 2.POLOVINY 20. STOLETÍ Světovou literaturu ovlivnila 2. Světová válka Východ: válečná vyprávění se soustředila na vrcholné scény, hromadné vraždění vojáků / západ: střízlivé a nepatetické líčení válečných scén – daleko působivější, člověk degenerovaný se svými pudy, rozbor psychiky jedince, literatura byla mnohem drastičtější a naturalističtější Autoři překročili jisté tabu a na válku se dívali[…]

Česká moderna a expresionismus

Česká moderna Umělecké směry konce 19.století Důraz na umělecký subjekt, osobitost, stály v opozici proti současné společnosti Příslušníci let devadesátých: Machar, Šalda, Sova, Březina Nezávislost tvůrčí osoby, právo za svobodný literární projev a kritický soud Individualismus, rozchod s vládnoucí politikou Navazovali na Borovského a Nerudu Moderní svět = svět bez Boha Člověk je ve světě sám Konec[…]

Tennessee Williams – A Streetcar Named Desire

A Streetcar Named Desire is a drama from 1947 written by American playwright Tennessee Williams. He got Pulitzer Prize for drama in 1948. A plot is situated to one poor house in a slum in New Orleans. This mossy house has two floors. In the first floor there live Stella and her husband Stanley, in[…]

Olbracht Ivan – Biblické příběhy (testové otázky)

Olbracht – Biblické příběhy    Jak stvořil Bůh svět? Prvního dne stvořil nebe a zemi, druhého oblohu, třetího oddělil pevninu a oceány, čtvrtý den vytvořil slunce a měsíc, pátého dne se rozhodl být chovatelem a stvořil ryby s ptactvem, šestého dne se jeho statek rozrostl o dobytek a jiné čtyřnožce a na závěr vytvořil člověka.[…]

Olbracht Ivan – Biblické příběhy

ROZBOR KNIHY   Biblické příběhy – Ivan Olbracht   Ivan Olbracht Český prozaik Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antala Staška se narodil roku 1882 ve vesnici Stanový v Krkonoších, kde dosud stojí jeho rodný dům. Zemřel v roce 1952. Studia práv nedokončil a věnoval se publicistice v levicových novinách, v Dělnických listech, Právu lidu a v Rudém[…]

Co je filosofie

CO JE FILOSOFIE Filosofie vyvstává s otázkami, když důvěrně známý svět najednou ztratí svou denní samozřejmost a stane se problémem – vše se stane náhle nejistým, cítíme se jako na „holé pláni“ Základní otázky filosofie jsou: „Jaký smysl má svět?“, „Proč já jsem já a ne někdo jiný?“, „Co je po smrti?“ Nejsme ovšem první, kdo[…]

Syntax aneb Skladba vět – kompletní shrnutí

SYNTAX Ukazujeme, které celky vět k sobě patří Usouvztažňujeme celky (musím rozumět základním jednotkám – pak tyto jednotky zapojíme do vět) 2 přístupy: Složkový – 70. Léta, Amerika, nový pohled na syntax – verbální složka = nominální Teorie složkových struktur, zakladatem Noam Chomsky, chtěl zjistit, jak se generují věty- generativní gramatika, jak věty vytváříme Evropský– základem[…]

Slovosled v češtině – aktuální větné členění

Formální vztahy výpovědí v textu   realizuje se řazením výpovědí, podřazováním a vsouváním řazení výpovědí základní a nejběžnější způsob realizace textu lineární přidávání jedné výpovědi k druhé- text se rozvíjí v jedné promluvové linii, buď časově (při mluvení) nebo prostorově (při psaní) realizace trojím způsobem: spojováním – spojovací prostředky: Slunce svítí, ale vítr fouká. (realizované souvětím odporovacím) připojováním-[…]